తెలుగు వచనం

1930 లో ఇంటర్మీడియట్ లో తెలుగు పాఠ్యగ్రంథం లోని ఒక పేరా.

” కాన నీవిపుడు తల్లడంపుపాటు వీడి, యేమరిపాటు నొందక, మెచ్చగు నెచ్చరికఁ జూచుచుండుమని నాతనికిం దిట్టతనంబు గట్టి, యద్దిట్టకట్టాయితంబుగ నున్న నక్కండల తిండిపోతు దండెత్తి తీండ్రం బగు వేండ్రమునఁ గోండ్రింపుచుఁ గడు బైడాలంబున మండిపడుచు గడునిడుద వెడదల మెండగు తన యొడలియుబ్బున నల కఱ్ఱిగుబ్బలిగబ్బితనంబుల మబ్బులఁ బోలె గొబ్బునఁ దెగద్రొబ్బలిఁ జాలి కక్కసంబు లగు డెక్కలఁ ద్రొక్కుటవలన నక్కడలి వలువఁ గొండలంబోలి బిండి సేయఁ గండుమీఱుచుఁ బరగోత్రమ్ముల వ్రక్కలింపందగు తెగువబిగువున నూఱంచుల మించు నడిదంబు బెడిదంపుపాటుకుఁ గంటగింపం జాలు దంటతనంబు నంటి, గొంటుపడక నొమ్ములగు కొమ్ములచేతఁ గణకణలాడుచు, దట్టంబులగు మిణుగురులతిట్టలఁ దిట్టంబుగఁ బుట్టించుచు నల పిడుగుల గుండ్ల గండ్రతనంబుఁ దనువేండ్రంబునఁ బెగడొందింపఁ జాలి, మండిపడిన చండ్రనిప్పుల యొప్పులకు ముప్పు లుప్పతిల్లఁ జేయంజాలు కనుగ్రుడ్డుల బెట్టిదంబులగు గంటుచూపులన రూపుమాపంజాలి, దండధర దండసముద్దండ వేదండకుండాకాండ ప్రహత కుండలీంద్ర ప్రచండి మాడంబర కఠోరతాకుంఠీకరణాకుంత సముత్కంఠ జరఠకమఠ ఖర్పర కఠోర పటుతర నిజార్భటీ భూషణభీషణంబగు నిజవాలధిదంభోళి చేత నతి గరిష్ట కృష్ణగ్రావతట నిష్పేషణ దక్షరూక్షాతర విశాలమ్మగు ఫాలమ్ము చేతఁ గల్పక్షయ సమయ సమాక్షిప్తరితిక్షాపక్షరూక్ష క్రమదక్షిణ దిక్ క్షోణీశరక్తాక్ష హర్యక్షంబు నధిక్షేపించుచు ను సురుల బలిమికలిమిఁ గసి వేసరక, యంతయు నొక్క పెట్టన గసి మసంగ జేయ సమకట్టి గోరగింత నెంతయుం బూనిన యొడల గండుమీఱి దండెత్తిన యా రౌద్రరసం బోయని యెన్నంజాలి, యవ్వాలిఁ జూచి నీవు బెట్టిదంపు పోటరివేనిఁ బోటొగ్గుకొనుమని దిగ్గునఁ గదిపి వెగ్గలంబుగఁ దన్న నెదుట దాటింప నేతెంచె” –

ఈ పేరా అంతయు నొక్క వాక్యము.

గ్రంథము పేరు : నయప్రదీపము – విగ్రహము.
రచయిత : శ్రీ కోరాడ రామచంద్ర కృతి
( 19 వ శతాబ్దము)

గ్రంథ మంతయు నిట్లే యొక నిఘంటువు వలె నుండును.
ప్రస్తుత మిది ఇంటరు మీడియటు పరీక్షకు పాఠ్యగ్రంథము.
పాఠ్యగ్రంథ నిర్ణయ సంఘము వారు స్కూలుఫైనలు లో కృతార్థులైన విద్యార్థులకు తెలుగు పాండిత్య సౌధమున నెక్కిన మెట్టులను లెక్క పెట్టి, గుర్తించి, దాని పై మెట్టున కెక్కుటకు చాలిన పుస్తకములను నిర్ణయించుట శ్రేయము.

కాని ఒక్క ఎగురున తత్సౌధోపరిభాగమున కెగిరింప బూనుట సాహసము.

(1930 డిసెంబరు భారతి పత్రిక గ్రంథవిమర్శ లో ఒక భాగం.)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s