చింతపండు

చింతపండు

ఉప్పు, కారం, తీపి – ఇలా రుచుల గురించి మన భోజనం లో వాటికి గల విశిష్ట స్థానం గురించి తరచు చెప్పుకుంటూంటాం. మన తెలుగు వంటకాలలో పులుపు కి కూడ అధిక ప్రాధాన్యత ఉంది. ఔత్తరాహులు పులుపు లేని వ్యంజనాలకు ఇష్టపడతారు. మనకు పులుపు లేనిదే ముద్ద దిగదు. అందుకనే తెలుగువారికి చింతపండు లేకపోతే ఇల్లు గడవదు. ఇంచుమించు 20 వ శతాబ్దపు ఉత్తరార్థంలో నుండే టమోటో తెలుగు వారిళ్లల్లో వాడకానికి వచ్చింది కాని అంతకు ముందు చింతపండు, చింతచిగురు తెలుగు వారి వంటిళ్లను ఆక్రమించినవే. ఇవి తెలుగువారి ప్రత్యేక సంపదలే. మనతోబాటు కన్నడిగులకు తమిళులకు కూడ సాంబారు, రసముల తయారీకి చింతపండు అవసరం.

కొఱవి గోపరాజు మినహా ఆంధ్రసారస్వతంలో ఇంతవరకు చింతపండును కావ్యములలో వర్ణించిన వారు లేరు. హాస్యరస పోషణతో పాటు ఇతని చించావృక్ష వర్ణన సరసంగా ఉండి సహృదయులను అలరిస్తుంది. ఈ విధమైన మనోహరమైన వర్ణనలు ( అష్టాదశ వర్ణనలు, నాయకీనాయకుల విరహతాపాలు, ఉపాలంభనలు మినహా) ప్రాచీన కావ్యాలలో చాల అరుదు. 15 వ శతాబ్దాంతంలో వెలువడిన ఉత్తమోత్తమ కావ్యాలలో కొఱవి గోపరాజు రచించిన ‘ సింహాసన ద్వాత్రింశిక’ ఒకటి. ఇతడు ప్రాచీనులలో ప్రాచీనుడు, ఆధునికులలో ఆధునికుడు. కావ్యసాంప్రదాయకమైన అష్టాదశ వర్ణనలతో బాటు బల్లి, నల్లి, చేప, పక్షి క్రిమికీటకాదులతో పాటు చింతపండు, బెల్లము, అల్లము మొదలగునవే కాక ఆకలి, కంఠములోని బాధ, అప్పుడే పుట్టిన బిడ్డ , బిడ్డయొక్క బొడ్డు, దాని కోత, ఉగ్గు – ఆముదము. , ఒకటేమిటి నిత్యజీవితం లోని చాల సామాన్య విషయాలను బహు చమత్కారంగా వర్ణించాడు.
అందులో చింతపండు వర్ణన చూడండి.

” చింత మది లేక మనుజులు
చింతించిన కొలఁదిఁ జవులు చేకూర్చుచు ని
శ్చింతులఁగా నొనరించెడు
చింతకు సరిగలదె లోక చింతామణికిన్”

” ఈ చింత పంటి సరిగా
నో చెల యమృతంబుఁ జెప్ప నొప్పునె దానిన్
వాచవి గొని తమ జిహ్వల
నే చవులును లేక చెడరె యింద్రాది సురల్.”

చింత శబ్ద వ్యుత్పత్తి గురించి:

” భ్రాంతి వడి కల్పవృక్ష
ప్రాంతంబునఁ గూడుఁ గూర్కుఁ బట్టక సుర ల
శ్రాంతంబు దీనికై మదిఁ
జింతించుటఁ జేసి పరగెఁ జింత యనంగన్.”

” ఉడుపతి తనలో నమృతము
గడలుకొనియుఁ బెక్కు చవులు గానక కృశుడై
విడిచిన కళలన్నియు నీ
గొడిసెల రూపమునఁ జింతఁ గొలువఁగఁ బోలున్.”

” వెస నిర్మించిన బ్రహ్మకు
రసికుఁడు మ్రొక్కిడుచు ఫలము రంజిల్లఁగ ష
డ్రసములలో నిది నమలెడు
దెసఁగని నోరూరు నాదిదేవున కైనన్.”

” గరిత లేని యిల్లు దొర లేని తగవును
జింతపండు లేని వింత చవియుఁ
జనవు లేని కొలువు శశి లేని రాత్రియు
ముక్కు లేని మొగము నొక్కరూపు.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s