గుణకారము

గుణకారం (multiplication).

 

ఆ మధ్య ‘భారతి’ మాసపత్రిక 1950 దశకం పాత సంచికల్లో ఒక వ్యాసం కంట బడింది.
విషయం ” ఆఫ్రికన్ దేశాల సాహిత్య, సంస్కృతుల చరిత్ర”. అందులో అక్కడి నల్ల జాతులవారు గణితంలో గుణకారం చేసే ప్రక్రియను రచయిత ఉదహరించడం జరిగింది . బహుశా ఈ విధానం మనలో చాల మందికి తెలుసున్న విషయమే అయినా నాకు ఈ మధ్యే తెలిసింది కాబట్టి నాకు విచిత్రం అనిపించింది. చూసి నవ్వకండి. అక్కడి వారు ( అప్పట్లో చీకటి ఖండం లోని వారు) గుణకారం (multiplication) చేసే నమూనా ఇది:
17 X 24

17 – 24
8 – 48
4 – 96
2 – 192
1 – 384
జవాబు 384 + 24 = 408

వివరణ : ఎడమ వైపు సంఖ్యలను సగం చేసుకుంటూ రావాలి. కుడివైపు వాటిని రెట్టింపు చేసుకుంటూ పోవాలి. 17 లో సగం 8. దానికి ఎదురుగుండా 24 కి రెట్టింపు 48 వేయాలి. మరల 8 లో సగం 4. దానికి ఎదురుగా 48 కి రెట్టింపు 96. ఈ విధంగా ఎడమవైపున 1 వచ్చే వరకు ఈ ప్రక్రియ కొనసాగించాలి.
ఇప్పుడు ఎడమవైపు వచ్చిన సరి సంఖ్యల విలువలను వదిలి పెట్టాలి. అంటే 8, 4, 2 లకు సంబంధించిన 48, 96, 192 లను విస్మరించాలి. ఇక కుడివైపున మిగిలిన 24 , 384 లను కూడితే వచ్చిన మొత్తం 408. అది 17, 24 ల లబ్ధమే కదా.

( ఎప్పుడూ ఎడమ వైపున బేసి సంఖ్యలకు ఎదురుగా ఉన్న విలువలను మాత్రమే కూడాలి)

మరొక ఉదాహరణ:

21 x 37

21 – 37
*10 – 74
5 – 148
*2 – 296
1 – 592
జవాబు: కుడివైపు సంఖ్యలు : 37 + 148 + 592 = 777
* ( 10, 2 సరి సంఖ్యలైనందున వాటి విలువలు 74, 296 లు విస్మరించ బడ్డాయి)

మీకేమో గాని నాకు మాత్రం గమ్మత్తుగానే ఉందీ పద్ధతి .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s