కచటతపయ

కచటతపయ”

కచటతపయ – లు ఆరుగురు గణితంలో మంచి ప్రతిభ కలవారు. కవుల మాదిరిగానే నానారాజ సందర్శనం చేసి తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించి వారిచ్చిన పారితోషికాలతో జీవనం కొనసాగించేవారు.
ఒకసారి ఒక రాజాస్థానంలో పృచ్ఛకులు ఇచ్చిన సమస్యలకు చక్కని సమాధానాలు చెప్పి అందరిని అలరించారు. రాజుగారు మంత్రి వైపు సాలోచనగా చూసి తల పంకించారు. మంత్రి వెంటనే వరహాలున్న రెండు సంచులను తెప్పింతి ఒక సంచి కచటతపయ లకు ఇచ్చి ఇలా అన్నాడు..-
” మీరు ఆరుగురు ఒకరికి మరొకరు తీసిపోని విద్వాంసులు . అందుకని మీ ఆరుగురికి సమానమైన పారితోషికం ఇవ్వాలని అన్నారు ప్రభువుల ఆకాంక్ష. అందుకని 984 వరహాలను రెండు సమానమైన భాగాలు చేసి ఒక భాగం ( 492 వరహాలను) మీకిస్తున్నాను. మీకిచ్చిన భాగంలోని వరహాలను నేను చెప్పిన షరతులకు లోబడి మీరు పంచుకొని చూపిస్తే మిగిలిన 492 వరహాలను మీకు ఇవ్వబడతాయి. మీకు అంగీకారమేనా? ” అని.
కచటతపయ లకు ముందర కొంచెం అసంతృప్తి కలిగినా ధైర్యంగా సరే నన్నారు.
మంత్రి విధించిన షరతులు ఇవి:

1. మీరు పంచుకున్న వాటాల సంఖ్యలు ఒక అంక శ్రేఢి ( Arithmetical Progression ) లో ఉండాలి.
2. అంతే కాదు, ఒక్కొక్కరికి వచ్చిన వాటాల సంఖ్యలు అభేద్యసంఖ్య (Prime Numbers ) లు గా ఉండాలి.

మొదట్లో కొంచెం సంకోచించినా మంత్రి గారి షరతులకు లోబడి ఆ 492 వరహాలను కచటతపయ లు అర్ధగంట వ్యవధిలో పంచుకొని మంత్రిగారికి పంచుకున్న వివరాలను చెప్పారు.

మంత్రి సంతోషించి మిగిలిన 492 వరహాలను సభికుల కరతాళధ్వనుల మధ్య కచటతపయ లకు అందజేసారు.

అయితే ప్రశ్న :
ముందర ఇచ్చిన 492 వరహాలను “కచటతపయ” లు షరతులకు లోబడి ఏ విధంగా పంచుకున్నారు

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s